Previous Page  8 / 133 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 133 Next Page
Page Background

CANOLA

PRODUKSIEHANDLEIDING

PRODUCTION GUIDE

vi

VOORWOORD 2

Ons is trots om hierdie hersiene uitgawe van die

Canola Handleiding aan te bied sewe jaar nadat

die eerste uitgawe die lig gesien het. Gedurende

die afgelope sewe jaar het etlike veranderinge

en ontwikkeling in die Canolabedryf plaasgevind

wat canola ‘n kontantgewas in eie reg gemaak

het.

Die Raad van die Proteïennavorsingstigting (PNS)

het onder andere besluit om vanaf 2010 etlike

miljoene rand beskikbaar te stel vir navorsing en

tegnologie-oordrag met die klem op generiese

bemarking. Hierbenewens het die PNS met

die Universiteit van Stellenbosch ooreenge-

kom dat Prof Andrè Agenbag, benewens sy

normale verpligtinge by die Universiteit, ook

as koördineerder mag optree ten opsigte van

die PNS se canola-aksies. Prof Agenbag is

dienooreenkomstig aangestel op die PNS se

Tegnologiekomitee terwyl Mnr Andries Theron,

ʼn canolaprodusent en bekende figuur in Land-

boukringe, op die Raad van die PNS aangestel

is. Hulle word verder ondersteun deur kundiges

wat deurlopend as ad hoc kontrakteurs optree.

Hierdie belangrike skuiwe het ‘n merkbare

verskil gemaak en die vonk verskaf wat die cano-

labedryf nodig gehad het om die volgende fase

van ontwikkeling binne te gaan.

Voortgesette navorsing en skakeling met

buitelandse instansies en kundiges het groter

diepte indie canolakundigheid tot gevolgegehad

maar het ook leemtes uitgewys in die eerste

uitgawe van die Canola Handleiding wat aan-

leiding gegee het tot hierdie hersiene  uitgawe.

‘n Nuwe hoofstuk oor die ekonomie van canola

is bygevoeg, terwyl die hoofstuk oor die oes van

canola herskryf is om die nuutste inligting in te

sluit oor tegnieke om oesverliese te bekamp -

sekerlik een van die grootste hoofpyne van die

canolabedryf.

PREFACE 2

We are proud to present this revised edition

of the canola guide seven years after the first

one was published. In the past seven years,

various changes and developments have

taken place in the canola industry, which have

made canola a cash crop in its own right.

Amongst others, the board of the Protein

Research Foundation (PRF) has decided to

make available several millions of rands as

of 2010 for the purpose of research and

technology transfer, with a particular focus

on generic marketing. In addition, the PRF

has reached an agreement with Stellenbosch

University that Prof André Agenbag, apart

from his regular duties at the University, may

also serve as coordinator of the Foudation’s

canola activities. Prof Agenbag was accord-

ingly appointed to the PRF’s Technology

Committee, while Mr Andries Theron, a canola

producer and a familiar face in agricultural

circles, was appointed to the PRF board. They

are supported by experts who serve as ad

hoc contractors on a continuous basis. These

important changes have made a noticeable

difference and have provided a much-needed

boost for the canola industry to enter the next

phase of development.

Continued research and liaison with foreign

institutions and experts has lent greater depth

to local canola expertise, but has also identified

certain gaps in the first edition of the canola

guide, which has led to this revised  version.

A new chapter on the economy of canola has

been added, while the chapter on harvesting

canola has been rewritten to include the latest

information on techniques to reduce harvest

losses, which certainly count among the

biggest challenges faced in the canola industry.