Previous Page  7 / 133 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 133 Next Page
Page Background

v

CANOLA

PRODUKSIEHANDLEIDING

PRODUCTION GUIDE

VOORWOORD 1

Dit is hierdie jaar 10 jaar sedert die PNS aktief

betrokke geraak het by die bevordering van

Canola in Suid-Afrika en spesifiek die Wes-Kaap

provinsie. Dit is dus met groot vreugde en

dankbaarheid dat die PNS volle finansiële steun

verleen het aan die samestelling en publikasie

van hierdie volledige Canola handleiding wat

as ‘n besondere mylpaal beskou word in die

geskiedenis van hierdie jong bedryf in Suid-

Afrika.

Die plaaslike produksie van proteïen vir

diereverbruik in Suid-Afrika is die belangrikste

doelstelling van die PNS. Canola word

beskou as die enigste bron hiervan wat tans

suksesvol in die Wes-Kaap verbou kan word

en die PNS wil die vertroue uitspreek dat

hierdie gekombineerde poging van etlike puik

navorsers en kundiges op verskeie terreine,

inderdaad die basis sal vorm vir die verdere

vooruitgang en uitbouing van die canola bedryf

in Suid-Afrika.

Tesame met die erkenning aan diegene

wat bydraes tot die publikasie van hierdie

handleiding gelewer het en elders in die pub­

likasie vervat is, wil die PNS ook sy dank en

waardering uitspreek teenoor Dr Jos de Kock,

lid van die PNS Raad, vir die leiding wat hy van

die PNS kant geneemhet met hierdie publikasie

asook Prof. André Agenbag vir die samestelling

van die handleiding en vir sy besondere poging

om van hierdie glans publikasie nie alleen iets

besonders te maak nie, maar ook ‘n uiters

waardevolle naslaanwerk vir almal betrokke by

die canola bedryf.

Gerhard JH Scholtemeijer

Voorsitter

Proteïennavorsingstigting

10 Oktober 2006

PREFACE 1

This year is the tenth year since the PRF became

actively involved in the promotion of canola in

South Africa and specifically in the Western

Cape province. It therefore is with great joy

and gratitude that the PRF has granted its

full financial support to the compilation and

publication of this complete canola guide,

which is regarded as a special milestone in the

history of this young industry in South Africa.

The local production of protein for animal

consumption in South Africa is the most

important objective of the PRF. Canola is

regarded as the only source of this protein that

can currently be successfully produced in the

Western Cape, and the PRF wishes to express

its confidence that this combined effort of a

number of excellent researchers and experts

in various fields will indeed form the basis for

further progress in and extension of the canola

industry in South Africa.

Together with the acknowledgement of those

who made contributions to the publication

of these production guidelines and which is

contained elsewhere in this publication, the

PRF would also like to express its gratitude and

appreciation to Dr Jos de Kock, member of the

PRF Board, for his guidance on behalf of the PRF

in this publication, and to Prof André Agenbag,

for the compilation of the production guidelines

and for his particular attempt to ensure that

this glossy publication is not only special, but

also an extremely valuable reference work for

all those involved in the canola industry.

Gerhard JH Scholtemeijer

Chairman

Protein Research Foundation

10 October 2006