Previous Page  133 / 133
Information
Show Menu
Previous Page 133 / 133
Page Background

CANOLA

PRODUKSIEHANDLEIDING

PRODUCTION GUIDE

121

on a competitive basis, in order to satisfy the

growing protein requirements as well as facili­

tate an increase in the living standards of all

people in South Africa.

The PRF trusts that the information contained

in these guidelines will help stimulate canola

production in South Africa to the benefit of all

role-players involved in the canola industry as

well as related industries.

To get more information, please contact

:

Protein Research Foundation

Box 1564

RIVONIA

2128

Phone:

+27 (011) 803 2579

E-mail:

pns@proteienresearch.net

Or visit us at:

www.proteinresearch.net

ter bevrediging van die groeiende proteïenbe-

hoeftes en wat sal lei tot die verhoging in die

lewensstandaard van alle mense in die RSA.

DiePNS vertroudat die inligting vervat inhierdie

handleiding sal help om canola-produksie in

Suid-Afrika te stimuleer tot voordeel van alle

rolspelers wat betrokke is by die canolabedryf

en ook verwante bedrywe.

Vir meer inligting kontak:

Proteïennavorsingstigting

Bus 1564

RIVONIA

2128

Telefoon

+27 (011) 803 2579

E-pos:

pns@proteienresearch.net

Of besoek ons by:

www.proteinresearch.net