Previous Page  11 / 133 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 133 Next Page
Page Background

CANOLA

PRODUKSIEHANDLEIDING

PRODUCTION GUIDE

ix

Met dit alles in aggenome het Professor André

Agenbag onderneem om, met behulp van

etlike medewerkers, die Canola Produksiehan-

dleiding na te gaan en dit op te dateer voor

die 2018 canolaseisoen. Nuwe internasionale

navorsingsresultate het dit genoodsaak om

weereens die hoofstukke oor onkruide, insekte

en siektes in canola aan te pas terwyl hoofstuk-

ke oor vestiging en bemesting hersien is om die

nuutste inligting in te sluit.

Die PNS wil graag ‘n woord van hartlike dank

rig tot Professor André Agenbag, bygestaan

deur Mnr Chris Cumming, beide lede van die

PNS se Canolabeplanningskomitee asook alle

ander persone wat meegehelp het, vir die

besondere bydrae wat hulle gemaak om die

bestaande produsente van canola op datum te

hou en dit vir nuwe toetreders tot die bedryf

so maklik moontlik te maak.

Gerhard JH Scholtemeijer

Voorsitter

Proteïennavorsingstigting

25 September 2017

Having considered all aspects, Professor

André Agenbag with the assistance of several

co-workers, undertook to check and update

the Canola Production Guide before the

2018 production season. New international

research results required rechecking the

Chapters on weeds, insects and diseases that

affect canola. Chapters on establishing the

crop and fertilization were also revised to

reflect the latest available information.

The PRF is extremely grateful for the work

done by Professor André Agenbag, assisted

by Mr Chris Cumming (both members of the

PRF Canola Planning Committee), as well as

the many other people that assisted. Their

very valuable contributions will help to keep

existing canola producers up to date and

assist producers that enter the industry for

the first time.

Gerhard JH Scholtemeijer

Chairman

Protein Research Foundation

25 September 2017